Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.termokomfort.net i prowadzony jest przez Termokomfort S.C. z siedzibą w Straszynie, pod adresem
  ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn, posiadająca NIP:
  5932181273 oraz REGON: 191873895

 2. Niniejszy regulamin przeznaczony jest zarówno dla konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.termokomfort.net, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na elektronicznym nośniku w każdej chwili.

 4. Definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną -które zawarły lub zamierzają zawrzeć umowy sprzedaży ze sprzedawcą

 2. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego wraz z wyjątkami wskazanymi w art. 5564 kodeksu cywilnego i wyłączeniami wskazanymi w art. 5565 kodeksu cywilnego

 3. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 kodeksu cywilnego

 4. Sprzedawca - Termokomfort S.C. z siedzibą w Straszynie, pod adresem
  ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn, posiadająca NIP:
  5932181273 oraz REGON: 191873895

 5. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku wraz z późniejszymi zmianami

 6. Dzień roboczy – jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 7. Sklep internetowy – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.termokomfort.net

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, który umożliwia utworzenie konta

 9. Metody składania zamówienia – poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.termokomfort.net, wysłanie wiadomości email na adres: sklep@termokomfort.net, a także dla stałych Klientów telefonicznie poprzez bezpośredni kontakt z konsultantem sklepu

 10. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu i terminu płatności za zamówienie

 11. Konto - usługa elektroniczna indywidualnie oznaczona nazwą - loginem oraz zabezpieczona hasłem wygenerowanym przez Klienta, a także zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz historia składanych przez niego zamówień

 12. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym wraz z opisem

 13. Regulamin – przedmiotowy dokument

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą udostępnionych przez Sprzedawcę metod składania zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru ze Sprzedawcą

 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego

 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wraz z późniejszymi zmianami

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

II. Usługi

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia i newsletter.

 2. Korzystanie z konta jest możliwe poprzez dokonanie łącznie trzech czynności

 • wypełnienie formularza rejestracji

 • kliknięcia pola „Załóż konto”

 

 1. Usługa prowadzenia konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zażądać usunięcia konta poprzez przesłanie żądania drogą elektroniczną na adres: sklep@termokomfort.net

 2. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia.

 3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez potrzeby zakładania konta, a podany w zamówieniu adres mailowy zostanie przypisany bezpośrednio do złożonego zamówienia.

 4. Niezależnie od wyboru metody zamówienia, przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania poniższych danych:

 • imię i nazwisko

 • adres

 • adres poczty elektronicznej

 • numer telefonu komórkowego, wykorzystywany jedynie w celu realizacji zamówienia

 • wskazanie zamawianych towarów i ich ilość

 • miejsce i sposób dostawy zamówienia

 • sposób płatności

 1. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem niezbędne jest podanie nazwy firmy i NIP, w innym przypadku nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

 2. Newsletter – usługa elektroniczna w postaci przesyłania newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Sprzedawca to:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

 • dostęp do poczty elektronicznej

 • przeglądarka internetowa

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi

 1. Klient jest obowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami w poszanowaniu dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta zgodnie z metodą składania zamówienia, który umożliwia Sprzedawca.

 2. Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.termokomfort.net, wysłanie wiadomości email na adres: kszczepanek@qv.pl, a także dla stałych Klientów telefonicznie poprzez bezpośredni kontakt z konsultantem sklepu

 3. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek.

 4. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem zamówienia, kosztach pakowania i transportu oraz innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ich ustalić w trakcie składania zamówienia o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia i jednocześnie przekazuje zamówienie do realizacji.

 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 7. Przesłanie potwierdzenia dokonania płatności Sprzedawcy drogą mailową nie gwarantuje przyśpieszenia realizacji zamówienia.

 8. Nie ma możliwości łączenia zamówień lub kont, w których podany został inny adres mailowy.

 9. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do Klienta. W celu zmiany adresu należy przesłać maila na adres: sklep@termokomfort.net z odpowiednią informacją lub poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem sklepu.

 

IV. Sposoby i terminy płatności za towar

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

 • za pobraniem

 • przedpłaty na konto bankowe, którego nr otrzymuje Klient w potwierdzeniu zamówienia

 • w przypadku zamówień składanych przez szkoły i instytucje budżetowe, a także innych przedsiębiorców, możliwa jest także płatność odroczona od 7 do 14 dni liczonych od daty wystawienia faktury. Skorzystanie z tej formy płatności wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez konsultanta sklepu, przesłania e- mailem na adres sklep@termokomfort.net zamówienia, a także innych dokumentów o których przesłanie może poprosić konsultant

 1. Terminy płatności i realizacji zamówienia:

 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przedpłaty na konto bankowe, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży

 • w przypadku płatności przelewem, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności na konto sprzedawcy

 • w przypadku płatności online czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji

 • w przypadku płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przelewem bądź płatnością online, Sprzedawca zwróci środki w terminie 7 dni zgodnie z wybraną metodą płatności; w przypadku braku możliwości zwrotu środków w sposób wskazany powyżej, Sprzedawca wyślę na adres mailowy podany przez Klienta, prośbę o podanie nr rachunku bankowego celem dokonania zwrotu

 

V. Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Dostawa produktów jest dostępna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

 2. Dostawa produktów jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 3. Sposoby dostawy towaru oraz koszty dostawy produktu wskazywane są na stronie internetowej sklepu w zakładce płatności i dostawa –> czas i koszty dostawy.

 4. Klienci informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres mailowy. Zarejestrowany Klient ma dodatkową możliwość monitorowania stanu zamówienia po zalogowaniu się na Koncie.

 5. Kompletowanie zamówienia trwa przeciętnie jeden dzień roboczy, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano dłuższy termin.

 6. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 7. W przypadku niedostępności towaru w magazynie i u dostawców Sprzedawcy, Klient jest informowany za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient ma możliwość anulowania zamówienia.

 8. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje większą ilość towarów, z których część jest chwilowo niedostępna, Klient jest informowany o przewidywanym terminie dostawy, dostępności poszczególnych artykułów oraz zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia tj. realizacji częściowej, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia. W przypadku realizacji częściowej, sklep pokrywa koszty kolejnych wysyłek.

 9. Okres dostawy, w zależności od formy to 1-2 dni robocze.

 10. Wysyłki zamówienia w sobotę są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

 11. W każdym przypadku, Sprzedawca oferuje swoje konsultacje w zakresie jak najsprawniejszego i najmniej uciążliwego wyboru sposobu dostawy.

 12. Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki.

 13. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazany przez Klienta adres, ponowna dostawa zamówienia jest możliwa tylko po wcześniejszym uiszczeniu opłaty przelewem za ponowne wysłanie zwróconego zamówienia (przedpłata na konto sklepu)

 14. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności jest własnością sklepu.

 

VI. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

 4. Jeżeli Klient przy odbiorze stwierdzi uszkodzenie przesyłki powstałe podczas transportu, zobowiązany jest zgłosić ten fakt bezpośrednio podczas odbioru przesyłki dostarczającemu ja kurierowi oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia (przesyłki kurierskie są ubezpieczone), a także zgłosić ten fakt Sprzedawcy.

 5. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Klienta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu na adres: Termokomfort S.C. ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn

 6. Reklamacja powinna zawierać:

 • nr zamówienia

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji

 • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

 • dane kontaktowe

 • nr rachunku bankowego

 1. Klient, który korzysta z uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Termokomfort S.C. ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn

 2. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta towaru jest nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, Klient zobowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy, w miejscu w którym towar się znajduje.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

 

VIII. Prawo odstąpienia

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.

 2. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są towary o krótkim terminie przydatności, inne bezpośrednio wskazane przez Sprzedawcę produkty, a także takie, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 3. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi (konsument).

 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy ( osoby prawnej, działalności gospodarczej.

 5. Celem odstąpienia od umowy, konsument winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie skanu podpisanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@termokomfort.net

 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić Sprzedawcy towar wraz z paragonem albo innym dowodem zakupu oraz dokumentem gwarancji, jeśli był wydany.

 7. Zwracany towar, konsument wysyła na swój koszt.

 8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.

 9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 10. W przypadku przekroczenia przez konsumenta terminów wskazanych powyżej lub braku zasadności zwrotu, Sprzedawca odeślę paczkę na wskazany w zamówieniu adres.

 

IX. Postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców

 1. Postanowienia zawarte w tym punkcie dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

 3. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą ciężary i korzyści związane z produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenia produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania produktu do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że został stwierdzony ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Wobec Klienta niebędącego konsumentem, w przypadku szkód wynikających z winy nieumyślnej, Sprzedawca odpowiada wyłącznie do wysokości kwoty zamówienia.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

X. Wyłączenia odpowiedzialności

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres mail oraz hasło konta, o ile użytkownik konta nie poinformował wcześniej Sprzedawcę o możliwości wykorzystania hasła przez osobę nieuprawnioną.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Klienta będącego następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności, problemy techniczne w połączeniu ze sklepem, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

XI. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień regulaminu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane przetwarza Sprzedawca, ma prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. m.in. zmiany przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw.

 3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl